Kamus Sunda-Indonesia-Inggris (Bagéan Kahiji)


Bagéa para wargi! Sim abdi ayeuna nuju nyusun kamus basa Sunda-Indonesia-Inggris (duka tos pantes, duka teu acan disebat kamus). Mugia ieu kamus mangpaat pikeun urang saréréa. Nyuhunkeun peupeujeuhna bilih sim abdi aya kalepatan dina nyusun ieu kamus. Mangga titénan.

(Punten, nembe sakedik. Insya Allah, ieu kamus bakal teras di-update)


abdi : saya; I

anjeun : anda, kamu; you

anjeunna : dia, dirinya; he / she

apal; ngapalkeun : menghafal; to memorize by heart

atikan : pendidikan; education

basisir : pesisir; shore

bireuk : hafal; know by heart

cagap; nyagapan : menyentuh; to touch

dalang : dalang; master of puppet

diajar : belajar; to study

élmu : ilmu; knowledge

géréwégan : cengeng; whine

gilir; bagilir : bergiliran; alternate

guru : guru; teacher

hidep : anda, kamu; you

hurip : hidup dalam kedamaian; to live peacefully

irut; pangirut : daya tarik; attraction

karancagéan : keahlian; skill

kuring : saya; I

langgar; ngalanggar : melanggar; break (the law, etc.)

mandiri : mandiri; stand alone

manéh : anda, kamu; you

manéhna : dia, dirinya; he/she

marakayangan : menghantui; to haunt

maranéhna : kalian; you

monés; kamonésan : keahlian; skill

mumulé; ngamumule : melestarikan; to conserve, preserve

murid : murid; student

pabukon : perpustakaan; library

paguron : perguruan; school

pakakas : sarana, alat; medium, tools

panalungtikan : penelitian; research

panyarék : larangan; prohibition

pernahna : adanya, tempatnya; in place

pinton; mintonkeun : mempertunjukkan; to show

puseur : pusat; center

pustakamangsa : majalah; magazine

rampa; dirampaan : disentuh; touched

rempak; ngarempak : melanggar; break (the law, etc.)

rojong; dirojong : didukung; supported

rongkong; rorongkong : tulang kerangka manusia; human skeleton

sebar; sumebar : menyebar; spread

sindén : penyanyi; singer

telah; katelah : terkenal; popular

tétéla; nétélakeun : menjelaskan; to explain

urang1 : kita; we

urang2 : orang; people

wanoh; diwanohkeun : dikenalkan; to be introduced, to get acquainted

wengku; wewengkon : seputar wilayah; region

widang : bidang; field

Advertisements

7 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s